[ aktualności ]   [ grajgaleria ]   [ kadra ]   [ działalność ]   [ prawo]  [ imprezy ]   [ sala gok ]   [ Kurier Przemęcki ]  [ historia ]   [ kontakt ]
----- -
[ prawo ]

Gminny Ośrodek Kultury powołano Zarządzeniem nr 4 Naczelnika Gminy w Przemęcie z dnia 1 lutego 1973 r.
(skan odpisu dokumentu - plik JPG) Cele i zadania Gminnego Ośrodka Kultury, którego siedzibą były wówczas 
Mochy, określał statut jednostkowy GOK, stanowiący załącznik do powyższego zarządzenia.
W dniu 18 października 1984 r. Wydział Kultury i Sztuki UW w Lesznie Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie 
został wpisany do rejestru placówek upowszechniania kultury.
-
Ważniejsze akty prawne określające funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie
-
-
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
(195 KB)....................................
-
Ustawa o organizacji imprez masowych.
(181 KB)....................................................................
-
Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie.
(77,1 KB)........................................
--
Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, art. 34, punkt 5,
zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed
planowanym terminem jej rozpoczęcia.
 
 
 Procedury załatwiania spraw w Gminnym Ośrodku Kultury w Przemęcie
-

Podstawa prawna: na podstawie art. 34 - 37 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(t.j. Dz. U .z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
"Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej" 
-
-
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej
(638 KB)........................................
- -
Uchwała Rady Gminy Przemęt w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania 
z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko
(34,2 KB)
-
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa: nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi. 
Decyzję zakazującą odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia,
nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie (GOK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał 
decyzję odmowną (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 
rozpoczęcia. 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia 
i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę. 
-

Podstawa prawna: art. 6-11 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 1997 r., Nr 106, poz. 680 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 
"Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej"
-
-
Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej (plik pdf)...................................................................
-
Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej (plik doc)........................................
--
Załączniki: 
1) Program i regulamin imprezy masowej, 
2) Opinie:
- Komendanta Powiatowej Policji,
- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- Kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) właściwych ze względu 
  na obszar odpowiedzialności służbowej,
  Opinie muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia
  imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach, 
- opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
- informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana,
  mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacje o ewentualnym uznaniu imprezy 
  masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, 
- regulamin obiektu, 
- wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących 
  w imprezie masowej, 
- graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający 
  oznaczenie:
a) dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, 
b) dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych
c) punktów obsługi medycznej,
d) punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych,
e) punktów informacyjnych,
f) lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych
   elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu
g) informacje o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
h) informacje o stanie liczebnym, organizacji, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej 
   oraz pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej i warunki łączności pomiędzy podmiotami
   biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
- szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 
- informacje o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, 
- polisę ubezpieczeniową, 
- informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprez 
  masowych w strefie nadgranicznej, 
- informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, 
  w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych
  resortu obrony narodowej. 
- pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych,
  parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie 
  tej jednostki.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa: 
za wniosek - 5 zł. 
za każdy załącznik - 0,50 zł. 
za wydaną decyzję - 76,00 zł. 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie (GOK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję 
(odwołanie składa się w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi 
się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
*Opłata skarbowa:
za odwołanie - 5,00 zł. 
za każdy załącznik - 0,50 zł. 

VI. UWAGI: 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia 
i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę. 
Organizator imprezy masowej jest obowiązany wystąpić do Wójta Gminy Przemęt z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia imprezy. 
-

- --